Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH

PRZY DPS W MATCZYNIE

REKRUTACJA TRWA PRZEZ CAŁY ROK  !!!

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO, SZKOŁY PODSTAWOWEJ LUB SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW:

 • Wniosku rodzica o skierowanie dziecka do szkoły złożonym w starostwie powiatowym właściwym według stałego miejsca zamieszkania dziecka.
 • Skierowania ucznia do szkoły wydanego przez Starostwo Powiatowe w Lublinie.
 • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 • Podania o przyjęcie ucznia do szkoły podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego/Wypełniony kwestionariusz osobowy ucznia.
 • Karty zdrowia ucznia i dokumentacji medycznej w przypadku leczenia specjalistycznego.

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW:

 • Skierowania/zgody  na organizację zajęć wydanego przez starostwo powiatowe właściwe według stałego miejsca zamieszkania dziecka.
 • Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez poranię psychologiczno-pedagogiczną.
 • Podania o przyjęcie na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Kwestionariusz osobowy ucznia
 2. Podanie o przyjęcie na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 3. Podanie o przyjęcie ucznia do Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie
 4. Wniosek o skierowanie dziecka do szkoły specjalnej
 5. Wniosek o skierowanie dziecka na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
 6. Wniosek o skierowanie dziecka na terapię wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPISANIEM DZIECKA

DO NASZEJ PLACÓWKI PROSIMY O KONTAKT

 

sekretariat szkoły - 81 516 24 00