Oferta

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie jest publiczną placówką oświatową dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarko-wanym, znacznym oraz głębokim. Działa od październi-ka 1997 roku. Uczniami szkoły są mieszkańcy DPS oraz dzieci i młodzież dowożona z domów rodzinnych. Zaję-cia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra pedago-giczna, która systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i doskonali warsztat pracy. Działania szkoły wspomaga doświadczony personel administracji i obsługi.

Szkoła posiada:

 • oddział przedszkolny
 • zespoły edukacyjno-terapeutyczne
 • zespoły rewalidacyjno-wychowawcze na poziomie szkoły podstawowej i klasy przysposabiające do pracy
 • w sytuacjach szczególnych nasi uczniowie objęci są na-uczaniem indywidualnym

Szkoła oferuje:

 • wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka oraz wspieranie jego rodziny
 • różnorodne zajęcia pozalekcyjne, w tym opiekuńczo--wychowawcze, w ramach zajęć świetlicowych (świe-tlica zapewnia opiekę w godzinach od 8.00 do 16.00)
 • zajęcia logopedyczne i komputerowe
 • autorskie projekty edukacyjno-integracyjne tworzone z myślą o uczniach

Dysponujemy:

 • nowoczesną bazą dydaktyczną
 • komputerową pracownią logopedyczną
 • dobrze wyposażoną pracownią przysposabiającą do pracy
 • salą do terapii metodą integracji sensorycznej

Metody jakie wykorzystujemy w pracy z uczniami Wieloletnie doświadczenie pozwala nam dopasować metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb i moż-liwości uczniów. W pracy wykorzystujemy wiele metod, m. in. alternatywne metody komunikacji wspomaganej, arteterapię, muzykoterapię, metodę integracji senso-rycznej, choreoterapię, metodę kinezjologii edukacyj-nej, metodę Weroniki Sherborne, Metodę M. Montesori oraz wiele innych. Odpowiadając na potrzeby naszych uczniów od kilku lat realizujemy zajęcia wyjazdowe (hala sportowa, basen, zajęcia florystyczne, zajęcia kulinarne). Każdego roku aktualizujemy ofertę tak, aby odpowiada-ła zainteresowaniom uczniów.

Z życia naszej szkoły

Uczniowie naszej szkoły biorą udział nie tylko w życiu szkoły, ale i regionu. Uczestniczą w olimpiadach spor-towych, przeglądach teatralnych, konkursach plastycz-nych i recytatorskich oraz imprezach integracyjnych organizowanych na terenie szkoły i poza nią. Zdobywają nagrody i wyróżnienia.

Naszą działalność wspiera prężnie działające przy szko-le Stowarzyszenie Integracji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Oligus”, którego członkami są pracownicy szkoły. Stowarzyszenie pozyskuje dodatkowe środki fi-nansowe m.in. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz wycieczki krajoznawcze dla uczniów.

Nasza szkoła to placówka, w której każdemu dziecku pomagamy odnaleźć tkwiący w nim „skarb” i rozwinąć go w miarę indywidulanych możliwości. Pracujemy jako zespół, którego celem jest wielokierunkowy rozwój  wiedzy, umiejętności i postawy uczniów, satysfakcja ro-dziców oraz uznanie w środowisku lokalnym. Naszym wychowankom zapewniamy wysoką jakość kształcenia, poczucie bezpieczeństwa, klimat życzliwości oraz boga-tą ofertę zajęć wyjazdowych.

Nasza szkoła zapewnia przebywającym w niej dzie-ciom i młodzieży indywidualne programy edukacyjne, poszanowanie ich praw, przyjazną atmosferę oraz bez-pieczeństwo podczas pobytu w placówce. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i rozwijając pasje naszych uczniów organizujemy m. in. zajęcia koła teatralnego, plastycznego, informatycznego i zajęcia z biblioterapii.

Jesteśmy placówką położoną na terenie starego parku przez co podopieczni mają zapewniony naturalny kon-takt z przyrodą.