Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://zssmatczyn.pl/

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://zssmatczyn.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-28.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-28.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Rejnowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 815162400. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie korzysta z pomieszczeń znajdujących się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Matczynie oraz w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach Maryjskich.

 • do budynków prowadzą podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynkach znajdują się windy
 • nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych wokół budynków,
 • w budynkach znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • brak pętli indukcyjnych.

Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Strony podmiotowe posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość powiększenia strony do szerokości ekranu,
 • tryb nocny.
Stowarzyszenie Integracji Osób z Uposledzeniem Umysłowym
OLIGUS
w Matczynie

Na rzecz Szkoły działa Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym OLIGUS, skupiające ludzi aktywnych i otwartych na potrzeby niepełnosprawnych.

oligus2

Na co przeznaczymy pieniądze z 1% podatku:
Środki uzyskane z 1% mamy zamiar przeznaczyć m.in. na: wycieczki, wyjazdy, organizację imprez integracyjnych i uroczystości, wkład własny do pisanych projektów, zakup artykułów spożywczych, papierniczych, dekoracyjnych, czy sprzętu, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, rehabilitacyjnych i innych potrzebnych naszym podopiecznym na co dzień; szkolenie członków organizacji i osób pracujących z naszymi podopiecznymi.

Stowarzynie powstało w 2004 roku przy Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie.

Cele Stowarzyszenia:

 • działa na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo,
 • integracja osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej,
 • wspomaganie aktywności i rozwoju osób z upośledzeniem umysłowym,
 • podniesienie poziomu życia ludzi z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin,
 • udzielanie wsparcia rodzinom osób niepełnosprawnych,
 • propagowanie prawa do równych szans i udziału w ekonomicznym i społecznym rozwoju osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie twórczości osób niepełnosprawnych,
 • działalność w środowisku lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Oligus działa bardzo prężnie: organizując wystawy, kiermasze, imprezy kulturalne, imprezy integracyjne dla swych podopiecznych, członków, sympatyków i społeczności lokalnej; tworząc projekty i programy, dzięki którym pozyskuje m.in. większość środków finansowych na swoją działalność, a także poszukuje i znajduje Darczyńców.

Od 2004 roku, kiedy powstało nasze stowarzyszenie członkowie, a zarazem nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS systematycznie piszą projekty do różnych instytucjii organizacji pozarządowych Dzięki temu nasi wychowankowie brali udział w realizacji następujących projektów:

 • 2005r. - projekt I Ty możesz zostać artystą - Równać szanse - 2004
 • 2005r. - zakup sprzętu rehabilitacyjnego współfinansowany ze środków PFRON
 • 2005r. - projekt W baśniowym świecie Andersena finansowany przez PFRON
 • 2005r.-2006r. - projekt Mamo zobacz finansowany przez Fundację im. S. Batorego i Commercial Union Polska S.A.
 • 2006r. - zakup sprzętu rehabilitacyjnego współfinansowany ze środków PFRON
 • 2006r. - projekt Spotkanie z folklorem finansowany przez PFRON
 • 2007r./ 2008r.- projekt Bliskie spotkania z artterapią - finansowany przez Fundację im. S. Batorego i Fundację "Agory"w Warszawie
 • 2007r. - Baśniowe podróże - projekt współfinansowany ze środków PFRON
 • 2008r. - Wesoła galeryjka w ramach "Równać Szanse - 2007"administrowany przez PFDiM, a finasowany przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności w Warszawie
 • 2010r. - Ocalić od zapomnienia w ramach "RównaćSzanse 2009" administrowany przez PFDiM, a finasowany przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności w Warszawie
 • 2011r. - projekt W bajkowym świecie H.CH. Andersena realizowany jako zadanie publiczne ze środków Województwa Lubelskiego administrowany przez ROPS w Lublinie
 • 2011r. - Podwyższenie jakości i efektywności pracy kadry realizowany jako zadanie publiczne ze środków Województwa Lubelskiego administrowany przez ROPS w Lublin
 • 2012r. - Projekt teatralny w ramach projektu "Równe szanse – Kolorowa Akademia" finansowany przez Fundację im. S. Batorego
 • 2012r. - projekt "Wycieczka do Bałtowa” projekt współfinansowany ze środków PFRON
 • 2012r. - zakup sprzętu rehabilitacyjnego współfinansowany ze środków PFRON
 • 2013r. - "Manufaktura smaku" w ramach programu "Równać Szanse 2012" administrowany przez PFDiM, a finansowany przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności w Warszawie
 • 2013r. - projekt "Andersen oczami osób niepełnosprawnych" realizowany jako zadanie publiczne ze środków Województwa Lubelskiego administrowany przez ROPS w Lublinie
 • 2015r. - projekt Z rzeczywistości rodzi się najdziwniejsza baśń w świecie H.CH. Andersena realizowany jako zadanie publiczne ze środków Województwa Lubelskiego administrowany przez ROPS w Lublinie
 • 2015r. - Trudne zachowanie? – wiem co robić realizowany jako zadanie publiczne ze środków Województwa Lubelskiego administrowany przez ROPS w Lublinie inistrowany przez ROPS w Lublinie

ADRES STOWARZYSZENIA:

MATCZYN 3
24-200 BEŁŻYCE
tel. 081 516-24-00;0605 894 684
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nr konta 82 8685 0001 0016 8768 2000 0010

 

Imprezy i uroczystości szkolne

W tradycję naszej szkoły wpisały się na stałe następujące imprezy i uroczystości:

 • Święto Pieczonego Ziemniaka,
 • Dzień Edukacji Narodowej - Święto Szkoły,
 • Andrzejki,
 • Mikołajki,
 • Jasełka,
 • Zabawa choinkowa,
 • Majówka,

Najważniejszym wydarzeniem w życiu naszej placówki są coroczne obchody Święta Rodziny. Jest to szczególne święto dla naszych wychowanków. Jest to czas, kiedy niektórzy uczniowie mogą ten jeden jedyny dzień w roku spędzić ze swoimi rodzicami, rodziną czy opiekunami. Dodatkowo organizowaliśmy również:

 • Spotkania z folklorem,
 • Obrzędy wielkanocne,
 • Jasełka z klerykami z lubelskiego seminarium duchownego.

Corocznie korzystamy z zaproszeń i nasi uczniowie biorą udział w zawodach sportowych organizowanych przez inne placówki specjalne i szkoły masowe:

 • Regionalne Spartakiady dla dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Łukowie,
 • Turniej Warcabowy w Bełżycach,
 • II Międzynarodowe Igrzyska Integracyjne w Bystrzycy.

Wychowankowie uczestniczyli w piknikach integracyjnych:

 • w Załuczu organizowanym przez SOSW, jeżdżą tam co roku w VI od 2003r.
 • w Opolu Lubelskim pod hasłem Pomóżmy sobie nawzajem w IX. 2003r.
 • w Bełżycach w imprezie integracyjnej Bliżej siebie organizowanej w MDK - w XI.2004r.

Nasi podopieczni wyjeżdżali na wycieczki do Zamościa, Firleja, Leonowa, Kazimierza Dolnego, Lublina, Wojciechowa i Nałęczowa.Dzięki nim mogli poznać te miejscowości, widzieli największą Polską rzekę Wisłę, byli w Muzeum Wsi Lubelskiej, ZOO, na Strusiej Farmie.Poza tym w ramach organizowanych projektów mieli także możliwość różnorodnych wyjazdów na wycieczki edukacyjne między innymi do: teatrów lubelskich, kin, Instytutu Wychowania Artystycznego, Wojewódzkiego Ośrodka Kultury.

Wystawy

Od czasu powstania Zespołu Szkół wielokrotnie prezentowaliśmy prace i wytwory naszych uczniów na licznych wystawach:

 • Moje Boże Narodzenie zorganizowanej w Oratorium w Bełżycach w XII.2001r.
 • Wiosna wokół nas - na Poczcie Głównej w Lublinie w V.2002r.
 • Boże Narodzenie widziane oczyma i sercem dziecka upośledzonego umysłowo-
  w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie w XII.2002r.
 • z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną również na Poczcie Głównej
  w Lublinie w V.2003r.
 • Jesień - w MDK w Bełżycach w X.2004r.
 • Zima w oczach dziecka - również w MDK w Bełżycach w XII.2004r.
 • Boże Narodzenie w oczach dziecka - w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie
  w XII.2005r.
 • Świat w kolorach tęczy - w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie w V.2007r.
 • Jesienią, jesienią... - również w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie w 2008
  i 2009 roku.

Corocznie stałym elementem uroczystości "Święta Rodziny" jest prezentacja prac naszych wychowanków ich rodzicom, opiekunom i osobom im najbliższym.

Prace naszych podopiecznych prezentowane były również w ramach realizowanych projektów:

 • "Baśniowe podróże"
 • "Mamo zobacz..."
 • "W baśniowym świecie Andersena,
 • "I Ty możesz zostać artystą",
 • "Spotkanie z folklorem."
 • "W przyrodzie Matczyna ekologia się zaczyna."
 • "Teatr mój widzę ogromny..."

Konkursy

Zespół Szkół od 2006r. organizuje konkursy plastyczne pod patronatem Burmistrza Miasta Bełżyce.Tematami dotychczasowych konkursów były:

 • Andersen oczami dzieci" - w V.2006r.
 • "Brzydkie kaczątko oczami dzieci" - w IV.2007r.
 • zorganizowany był też wewnątrzszkolny konkurs plastyczny "Kukiełka - postać z baśni Andersena" - w III.2006r.

Nasi uczniowie bardzo chętnie biorą udział również w innych konkursach plastycznych, które niejednokrotnie zostały uwieńczone ich sukcesem w postaci dyplomu, wyróżnienia, nagrody rzeczowej, wzmianek w prasie. Były to:

 • "Choinka marzeń" - organizowanym przez Gazetę Wyborczą w XII.2000r.
 • "Mój projekt kartki z okazji Świąt Bożego Narodzenia" -organizowanym przez LFOON-SW
  w Lublinie w roku 2002 i 2004
 • "Rozanielony konkurs" - organizowanym przez Gazetę Wyborczą w I.2003r.
 • "Piękno wokół nas" - przez PODN w Lublinie w VI.2004r.
 • "Moje miejsce - odkrywamy piękno naszej okolicy" - organizowanym pod patronatem Burmistrza Miasta Bełżyce w VI.2003r.
 • "Królewna Śnieżka."
 • "Dziewczynka z zapałkami - moja wizja szczęśliwego zakończenia" oraz "Oczym śpiewa słowik" - również organizowanym pod patronatem Burmistrza Miasta Bełżyce

Teatr

Wychowankowie naszej szkoły chętnie wcielają się w role aktorów i występują
w przedstawieniach. Swoje osiągnięcia teatralne prezentowali dotychczas w naszej placówce podczas organizowanych uroczystości m.in.:

 • corocznie na obchodach "Święta Rodziny"
 • oraz Konkursach plastycznych związanych z twórczością Andersena.

Poza tym występowali gościnnie, by prezentować swoje umiejętności aktorskie na:

 • "Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej" - organizowanym przez
  ZS nr 4 w Lublinie w III.2007r., gdzie zaprezentowali występ "Kotek mały".
 • "Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych" - organizowanym w MDK w Bełżycach
  w IV.2006r. gdzie przedstawili "Zaczarowane królewny",
 • "Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych" - organizowanym przez Stowarzyszenie
  w Poniatowej w III.2006r., gdzie pokazali spektakl "Księżniczka na ziarnku grochu" oraz spektakl "Królewna Śnieżka" wystawiony w 2008 roku,
 • na pikniku "Pomóżmy sobie nawzajem" - w Opolu Lubelskim w VI.2003r., gdzie zaprezentowali "Czerwonego Kapturka".
 • na podsumowaniu projektu "Edukacja kluczem Twojego sukcesu" zorganizowanym w MDK
  w Bełżycach 01.21.2010r. - gdzie zaprezentowali przedstawienie "Pięć ziarenek groszków".

Dla tak wyjątkowych uczniów przyjeżdżał do Szkoły z występami teatr "ART-RE"
z Krakowa oraz gościliśmy aktorów z Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym "Mizericordia".

Kilkakrotnie organizowane były również wyjazdy do lubelskich teatrów na spektakle:Calineczka, Piotruś Pan, Purpurella, Księżniczka na ziarnku grochu,O Paluszku, Kot
w butach, Dzikie łabedzie.

Od 2004 roku nauczyciele ZSS systematycznie piszą projekty do różnych instytucji
i organizacji pozarządowych z ramienia szkoły i działającego dla jej uczniów Stowarzyszenia "Oligus".Dzięki temu nasi wychowankowie brali udział w realizacji następujących projektów:

 • "Artyści są wśród nas" w ramach projektu "Szkoła dla Ciebie - dotacje dla szkół powiatu lubelskiego" współfinansowanego ze środków EFS. Projekt jest w trakcie realizacji i trwa
  od marca 2007, a kończy się w lutym 2008r.
 • "Bliskie spotkania z artterapią" - trwa od sierpnia ubiegłego roku i będzie realizowany
  do maja b.r.
 • "Baśniowe podróże" - projekt trwał od września do października 2007r.
 • "Śladami Andersena" - realizowany był w terminie od września do listopada 2006r.
 • "Spotkanie z folklorem" - realizowany od września do października 2006r.
 • "Mamo zobacz..." - w terminie od stycznia do czerwcz 2006r.
 • "W baśniowym świecie Andersena" - zrealizowany w listopadzie 2005r.
 • "I Ty możesz zostać artystą" - realizowany od lutego do maja 2004r.

Dwukrotnie uzyskaliśmy dofinansowanie do zakupu niezbędnego sprzętu rehabilita-
cyjnego ze środków PFRON.

Od 1-go marca 2007 roku w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie realizowany był projekt integracyjny pod hasłem "Artyści są wśród nas" - Szkoła dla Ciebie, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Działania prowadzone w ramach projektu miały na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz integrację uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z ich zdrowymi rówieśnikami. Realizacja projektu stwarzała możliwość rozwijania dodatkowych umiejętności poprzez działalność artystyczną i komunikacyjną. Pozwaliła na poznanie historii, tradycji i zwyczajów regionu i okolicy.Beneficjenci mają szansę zaistnieć w środowisku lokalnym, skorzystać z ofert kulturalnych, nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie.

Projekt "Artyści są wśród nas" był największym tego typu przedsięwzięciem realizowanym przez naszą placówkę. Środki finansowe jakimi możemy dysponować, a także zaangażowanie dyrekcji i pedagogów pozwaliły na zaoferowanie beneficjentom szerokiego spektrum aktywności i rozwijanie ich zainteresowań.

Zajęcia te nie tylko kształtowały twórczą postawę dzieci, uczyły tolerancji i współpracy w grupie, ale dały im też niewątpliwie poczucie sukcesu. Realizację projektu rozpoczeliśmy od zajęć muzycznych, aby poprzez wspólny śpiew i zabawę poznać ze sobą i zintegrować uczestników. Podczas kolejnych spotkań muzycznych beneficjenci odwiedzili Miejski Dom Kultury w Poniatowej, gdzie członkowie kapeli ludowej zaprezentowali im różnorodne tańce ludowe. Wspólnie uczyliśmy się pieśni, tańczyliśmy, nasi uczniowie z dumą prezentowali się w regionalnych strojach ludowych, a także akompaniowali na instrumentach muzycznych. Występy artystów z Teatru Lalki i Aktora z Lublina wywoływały uśmiech szczęścia i radości na twarzach dzieciaków.

Uczestnicy chętnie zaangażowali się również w zajęcia garncarskie. Pod kierunkiem instruktora pani Joanny Kowalskiej - Wolszczak mieli okazję przekonać się, że nie "święci garnki lepią". I tak powstawały niepowtarzalne miseczki, garnuszki, a także kolorowe anioły, gliniane obrazy, świeczniki. Oprócz dobrej zabawy uczniowie uzyskali również wiedzę na temat rodzajów gliny, sposobów jej modelowania, wypalania i zdobienia.

Dzięki funduszom uzyskanym na realizację projektu dwóch pedagogów ukończyło warsztaty ceramiczne. Mogą służyć teraz swoją wiedzą i dzielić się zdobytymi umiejętnościami z uczestnikami projektu, a także z innymi nauczycielami naszej szkoły.

Zajęcia plastyczne sprzyjały rozwijaniu w beneficjentach inwencji twórczej i wyobraźni. Powstały pełne ekspresji obrazy z użyciem różnych technik, zdobiono szkło
i wyroby gliniane.

Serdeczna atmosfera, panująca podczas zajęć przeszła nasze oczekiwania. Zdrowi uczestnicy spontanicznie i z zaangażowaniem pomagali mniej sprawnym kolegom, chętnie wymieniali pomysły i spostrzeżenia.

Podczas zajęć z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnej beneficjenci poznawali zasady i techniki obsługi komputera, aparatu fotograficznego, a także kamery cyfrowej, zakupionej z funduszy projektu. Tym sposobem powstały filmy, dokumentujące przebieg projektu oraz mnóstwo ciekawych i zabawnych zdjęć.

Środki materialne, którymi dysponował projekt pozwoliły dwóm pedagogom ukończyć specjalistyczny kurs komputerowy. Pod ich kierunkiem i z ich pomocą uczestnicy wykonali stronę internetową szkoły.

Działania podejmowane przez realizatorów i uczestników niewątpliwie, służyły promocji samego projektu, jak i szkoły. Tak więc prezentowaliśmy swój dorobek na dożynkach wojewódzkich w Radawcu, a także na Festiwalu Trzech Ziem w Wierzchowiskach Starych. Informacje o projekcie, sposobie jego realizacji i pozytywnych rezultatach ukazały się dwukrotnie w "Gazecie Bełżyckiej" i "Panoranie Powiatu".

Projekt "Artyści są wśród nas" pozwolił jego uczestnikom zrozumieć, że niepełnosprawność jest barierą, którą można pokonać, że ich przeznaczeniem nie są tylko ściany Domu Pomocy, w którym przebywają. Jest szansą także dla społeczności lokalnej. Pozwala na zorganizowanie okolicznym uczniom czasu wolnego, nauczenie ich szacunku dla niepełnosprawnych i poszanowania ich godności.

Realizacja projektu dobiegła końca. Mamy jednak poczucie, że spełnił on oczekiwania zarówno prowadzących, jak i beneficjentów. Wiedza i umiejętności, jakie uzyskali wzmocniły ich poczucie wartości i dumy z własnych osiągnięć.

Rok szkolny 2019/2020

 

Rok szkolny 2018/2019

 

Rok szkolny 2017/2018

 

Rok szkolny 2016/2017

 

Rok szkolny 2015/2016