O szkole

Zespół Szkół Specjalnych powstał w 1997 roku przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie koło Bełżyc w woj. lubelskim.

Organem założycielskim Szkoły jest Starosta Powiatu Lubelskiego, a nadzór merytoryczny sprawuje Kurator Oświaty w Lublinie (więcej na stronie BIP).


Szkoła posiada:

 • oddział przedszkolny,
 • oddziały edukacyjno - terapeutyczne na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej,
 • klasy przyspasabiające do pracy,
 • zespoły rewalidacyjno - wychowawcze oraz oddziały w Kiełczewicach Maryjskich.

W sytuacjach szczególnych nasi uczniowie objęci są nauczaniem indywidualnym. Rewalidacją indywidualną objęci są wszyscy uczniowie zespołów edukacyjno - terapeutycznych.


Szkoła prowadzi:

 • wczesne wspomaganie rozwoju
 • różnorodne zajęcia pozalekcyjne
 • a także realizuje autorskie projekty edukacyjno - integracyjne tworzone z myślą o swoich uczniach.

Szkoła zapewnia:

 • Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne dla każdego ucznia,
 • bezpieczeństwo podczas pobytu w placówce
 • poszanowanie praw człowieka i dziecka
 • aktywny udział uczniów w życiu szkoły i regionu poprzez udział m.in.: w olimpiadach specjalnych, przeglądach tearalnych, konkursach i wystawach plastycznych, imprezach integracyjnych,
 • przyjazną, rodzinną atmosferę.

Szkoła dysponuje:

 • 27-osobową, wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, w tym 15 nauczycieli dyplomowanych, 6 mianowanych, 5 kontraktowych i 1 nauczyciel odbywający staż,
 • 12-osobowym pionem administracyjno - obsługowym wspierającym nauczycieli,
 • nowoczesną bazą dydaktyczną,
 • komputerową pracownią logopedyczną
 • nowocześnie wyposażoną pracownią przyspasabiającą do pracy,
 • dobrze wyposażoną salą do ćwiczeń ogólnorozwojowych.